Konkurs plastyczny "Co mówi dziś Matka Boża z Fatimy? Przesłanie fatimskie ciągle aktualne."

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KOMIKS

1.      Temat konkursu

,, Co mówi dziś Matka Boża z Fatimy?
Przesłanie fatimskie ciągle aktualne.”
2.      Organizator konkursu
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy konkatedrze w Sokołowie Podlaskim
3.      Adresaci konkursu
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
4.      Forma prac
·         krótki komiks  odpowiadający na  temat konkursu
·         format: jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm )
·         komiks powinien zawierać 3 - 6 obrazków
·         technika plastyczna: dowolna
5.      Cele konkursu
•    propagowanie wiedzy na temat objawień maryjnych w Fatimie w 1917 r.
•    przypomnienie roli i wartości modlitwy różańcowej
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych u uczniów
•    integracja środowisk szkolnych wokół 100 rocznicy objawień fatimskich
6.      Zasady uczestnictwa w konkursie
·         prace spełniające warunki niniejszego regulaminu należy złożyć u katechetów do dnia 30 kwietnia 2017 r.
·         każda praca może mieć tylko jednego autora
·         każdy autor może złożyć tylko jedną prace
·         na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna
·         do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodzica na udział w konkursie (druk zgody dostępny będzie na stronie parafii)
7.      Ocena prac konkursowych
·         ocenie będą podlegać prace złożone w wyznaczonym terminie
·         prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
    szkoła  podstawowa  kl. I-III
    szkoła podstawowa kl. IV-VI
    gimnazjum kl. I-III
·         ocenie będzie podlegać: zgodność prac z niniejszym regulaminem, poprawność merytoryczna, czytelność przekazu, estetyka wykonania oraz tekst
·         prace będzie oceniać jury wskazane przez organizatorów konkursu
·         ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13 maja 2017 r. w konkatedrze (po nabożeństwie fatimskim)
·         złożone prace będą prezentowane na wystawie w konkatedrze
8.      Nagrody
·         dla autorów trzech najlepszych prac w każdej kategorii przewidziane są  nagrody rzeczowe
·         autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy i drobne upominki